การประชุมนักเรียนระดับชั้นม. 3 เพื่อติดตามการแก้ไขผลการเรียนในรายวิชาที่ยังมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *