การประชุมขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาศักยภาพลูกนายโรงอย่างเป็นระบบโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *