การทดสอบวัดความรู้มาตรฐานทางทักษะภาษาอังกฤษ (CEFR)

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดทดสอบวัดความรู้มาตรฐานทางทักษะภาษาอังกฤษ (CEFR) เทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนทุกคน โดยใช้ข้อสอบที่เป็นมาตรฐานสากลซึ่งจัดทำโดยองค์กร ETS จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2565 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงระดับความรู้ทางทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง เมื่อเทียบเคียงมาตรฐานสากล และเพื่อให้โรงเรียนได้นำผลสอบไปส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางทักษะภาษาอังกฤษต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *