การทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์เทียบเคียงมาตรฐานสากล

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์เทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 ให้กับนักเรียนทุกคน โดยใช้เพลตฟอร์มอัจฉริยะของประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 25650

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *