การจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โดยการนำของนายเจนการณ์ เพียงปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งปฏิบัติตามมาตรการการคัดกรองอย่างเคร่งครัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *